Sensori AB (publ) har efter full utdelning i tidigare konkursförfarande försatts i likvidation den 31 augusti 2020 efter beslut av Stockholms tingsrätt, varvid advokat Petter Vaeren förordnades till likvidator. Likvidationen har genomförts och slutredovisningen har lagts fram på den extra bolagsstämman 5 oktober 2021, varefter bolaget upplösts.

Den extra bolagsstämman beslöt att godkänna den av likvidatorn upprättade slutredovisningen jämte tillhörande redovisningshandlingarna och förslag till skifte. Utbetalning av skiftesandelen kommer ske senast inom 10 dagar efter det att talefristen mot slutredovisningen enligt 25 kap. 39 § aktiebolagslagen löpt ut. Denna tidpunkt infaller tre månader efter att slutredovisningen lades fram på bolagsstämman, vilket innebär att skiftet kommer ske i början av januari 2022.

Vid eventuellt frågor är Ni välkomna att höra av er till biträdande jurist Christine Roos via e-post christine.roos@7wise.se.

Informationsblad 30 augusti 2021

Slutredovisning och skifte

Protokoll fört vid extra bolagsstämma 2021-10-05

Sensori AB (publ) has after a full dividend in the prior bankruptcy of the company entered into liquidation following a decision by the Stockholm District Court on August 31, 2020. Attorney Petter Vaeren has been appointed as liquidator. The liquidation has been completed and the final report has been presented at the Extraordinary General Meeting on October 5, 2021, after which the company has been dissolved.

At the EGM the meeting resolved to adopt the profit and loss statement and the balance sheet of the Company, included the administrators report. It was further resolved to adopt the proposed dividend. Payment of the dividend of the shares will take place no later than 10 days after the stipulated period for right of action against the final report according to Chapter 25 Section 39 of the Swedish Companies Act has expired, which is three months after the final report was presented at the meeting. Thus, the dividend will take place in the beginning of January, 2022.

If you have any questions, you are welcome to contact associate Christine Roos via e-mail christine.roos@7wise.se.

Information sheet August 30, 2021

Administration report and final report for the liquidation

Minutes kept at the Extraordinary General Meeting 2021-10-05