Antinitus® – Tinnitusplåster

Det helägda dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett unikt och patenterat raster som fungerar som biomodulator för hörselsystemet.

Antinitus® är registrerat som en medicinsk produkt med CE-märkning inom EU, samt inom Australien, Nya Zeeland och Kanada, och har visats vara kliniskt effektiv och säker.*

*Studier:
En begränsad, interventionell, okontrollerad pilotstudie (Publicerad)
En större interventionsstudie
En större randomiserad placebokontrollerad tvåcenterstudie (Publicerad)

Till Antinitus.com


Vad är tinnitus?

Tinnitus representerar en förnimmelse av ljud som alla människor egentligen har inombords, då människan är en mobil, lyssnande och tänkande varelse. Hos en del människor stiger dock ljudet upp till en mer medveten nivå av olika anledningar och med olika individuella variationer. Stressexperiment har visat att i en miljö av total avsaknad av andra ljud och stimuli får alla tämligen snabbt åtminstone kortvarig tinnitus. Tinnitus kan också beskrivas som ett subjektivt uppfattat ljud som saknar motstycke i den allmänna sinnevärlden.

Ljudet kan variera väldigt från brus till pip och vara intermittent eller kontinuerligt. Pulserande tinnitus förekommer som antingen kan vara hjärtpulssynkront och då vara objektivt hörbart för undersökaren eller fritt repetitivt och inte för utomstående hörbart.

Tinnitus är vanligt förekommande motsvarande en prevalens mellan 10 och 15 procent, i vissa referenser ännu högre. För cirka en till två procent av alla människor påverkar sjukdomen livskvaliteten. Frekvensen av tinnitus ökar med åldern för att kulminera vid 60 – 69 år men kan uppstå redan i barnaåren.