Bolagsstyrning

Sensori AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på NGM Nordic MTF. Sensoris bolagsstyrning – från aktieägare, styrelse, verkställande direktör till ledning – utgår från gällande externa lagar, regler, rekommendationer och interna regelverk. En del är handelsplatsen NGM Nordic MTF:s regelverk.

Bolagsstämman är Sensoris högsta beslutande organ. Valberedningen tillvaratar aktieägarnas intressen och har en beredande roll inför årsstämman avseende bland annat förslag om styrelsens sammansättning.

Styrelsen förvaltar, för ägarnas räkning, företagets angelägenheter. Sensoris styrelse leds av styrelseordförande Tommy Rönngren. Styrelsen utser den verkställande direktören som ansvarar för företagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar.

Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt företagets finansiella rapportering granskas av revisorerna som utsetts av bolagsstämman.