Bolagsordning

Sensori AB (publ)
Org. nr 556536-8684

§ 1 Firma
Bolagets firma är Sensori AB (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter samt utbildning inom området för bioteknik och life science, äga och förvalta aktier och annan egendom med anknytning därtill samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor..
§ 5 Aktier
Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.
§ 6 Styrelse
Styrelsen består av 3-10 ledamöter med 0-2 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
§ 7 Revisorer
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor skall gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. Vid omval av revisor skall dock revisorsuppdraget i enlighet med 9 kap. 21 a § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.
§ 8 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet. Rätten att delta i bolagsstämman tillkommer den aktieägare som dels har upptagits som aktieägare i utskrift av aktieboken eller annan framställning av bolagets aktiebok som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl. 15.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra ett eller två biträden till bolagsstämman dock endast om aktieägaren på sätt som anges ovan anmäler det antal biträden denne har för avsikt att medföra.
§ 9 Bolagsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande vid stämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Godkännande av dagordning.
 • Val av en eller två justeringsmän.
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 • Beslut
 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
 • Fastställande av arvode åt styrelse och, i förekommande fall, revisorer
 • Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer eller revisionsbolag samt eventuella revisorssuppleanter.
 • Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
§11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordningen blev antagen vid extra bolagsstämma den 25 oktober 2019.