Valberedning

Valberedning inför 2019 års årsstämma.

Principer för valberedningens sammansättning och arbete
Årsstämman 2018 beslutade att Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och tre av ledamöterna representera de största aktieägarna.

Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear per den sista bankdagen i september månad, ska valberedningen enligt ovan konstitueras genom styrelseordförandens försorg. Ordföranden ska kontakta de största aktieägarna och uppmana dessa att namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägaren från sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen. Aktieägande fördelat på juridiska och/eller andra personer inom samma närstående familj ska sammanräknas.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutat utse annan ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget ska utan dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på bolagets hemsida.

Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på bolagets hemsida enligt ovan. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag på ordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer samt förslag till arvode till styrelse och revisorer.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska styrelseordföranden utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 20 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Utser inte aktieägaren en ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet störste aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut förutsatt att minst tre ledamöter är närvarande.

Valberedningen kan arbeta per telefon och/eller fysiskt möte efter ordförandens val med hänsyn till vad som är praktiskt möjligt och lämpligt.