Paradox Entertainment AB

Paradox Entertainment AB har, efter registrering hos Bolagsverket den 27 oktober 2015, bytt namn till Sensori AB.

Paradox avyttrade under våren 2015 sitt amerikanska dotterbolag Paradox Entertainement Inc mot kontant ersättning. Försäljningen innebar att Bolagets hela operativa verksamhet avyttrades. Tillgångarna i Paradox bestod efter avyttringen i en kassa om ca 45 MKr, och bolaget hade vid tidpunkten ca 800 aktieägare.

Som ett alternativ till avveckling av Bolaget och utdelning av kassan till aktieägarna utvärderade styrelsen under sommaren 2015 ett antal möjligheter till förvärv av nya verksamheter. Ett förvärv av ett lämpligt företag bedömdes av styrelsen medföra större nytta för aktieägarna, jämfört med om Bolaget avvecklats.

Utvärderingen resulterade i att Paradox styrelse inför en extra bolagsstämma den 22 oktober 2015 föreslog ett förvärv av Akloma Tinnitus AB med betalning i nyemitterade aktier. Förslaget godkändes av stämman, varefter Paradox, som vid samma stämma genomförde namnbyte till Sensori AB, förvärvade samtliga aktier bolaget i Svenska Tinnitus AB. Svenska Tinnitus AB var ett för ändamålet nybildat bolag, till vilket de tidigare aktieägarna i Akloma Tinnitus AB före förvärvet överfört samtliga aktier. De enskilda delägarna i bolaget Akloma Bioscience AB, som var den tidigare huvudägaren i Akloma Tinnitus AB med ca 78 procent av aktierna, erhöll härigenom direkt ägande i Akloma Tinnitus AB. Antalet aktieägare i Svenska Tinnitus uppgick före förvärvet till 90. Efter förvärvet har Sensori således totalt ca 900 aktieägare, och Aklomas tidigare aktieägare erhöll tillsammans kvalificerad majoritet i Sensori.