Nyemissioner

NYEMISSION AV AKTIER I PARADOX ENTERTAINMENT AB (PUBL)

VIKTIG INFORMATION

Informationen och dokumenten på följande del av Paradox Entertainments webbplats är enligt lag inte tillgängliga för vissa personer. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och det är därför viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna webbplats. Vi ber dig därför att läsa texten nedan och försäkra att du läst den varje gång du vill öppna följande del av webbplatsen. För att du skall vara berättigad till att ta del av informationen på följande del av webbplatsen förutsätts att du godkänner och bekräftar nedanstående villkor.

DETTA MATERIAL ÄR ENDAST AVSETT FÖR PERSONER BOSATTA OCH BELÄGNA I SVERIGE. DETTA MATERIAL RIKTAR SIG INTE TILL OCH ÄR INTE TILLGÄNGLIGT FÖR PERSONER MED HEMVIST I USA, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER I NÅGOT ANNAT LAND ELLER JURISDIKTION DÄR DET INTE ÄR TILLÅTET ATT KÖPA ELLER SÄLJA TECKNINGSRÄTTERNA ELLER AKTIERNA.

OBS: PARADOX ENTERTAINMENT HAR PUBLICERAT DE ELEKTRONISKA VERSIONERNA AV MATERIALET PÅ SIN WEBBPLATS I GOD TRO OCH ENDAST I INFORMATIONSYFTE.

Informationen på följande sidor varken innehåller eller utgör en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i USA eller någon annan jurisdiktion utanför Sverige där en sådan inbjudan eller sådant erbjudande skulle stå i strid med lag om det inte registrerades eller godkändes enligt den jurisdiktionens värdepapperslagstiftning. Värdepapper som här åsyftas får inte erbjudas eller säljas i USA förutom om registrering skett av den amerikanska tillsynsmyndigheten (Securities and Exchange Commission) eller om något undantag från registreringskravet enligt U.S. Securities Act of 1933 (”Securities Act”) är tillämpligt. Dessa värdepapper har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med Securities Act, och får inte erbjudas eller säljas i USA förutom om undantag medges från, eller om det rör sig om en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act samt är förenligt med motsvarande lag i någon enskild delstat eller jurisdiktion i USA. Dessa värdepapper kommer inte att registreras eller erbjudas till försäljning enligt gällande värdepapperslagar i någon stat, provins, territorium, kommun eller jurisdiktion som tillhör USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien. Om inget undantag enligt gällande värdepapperslag medges får dessa värdepapper således inte erbjudas, säljas, säljas vidare, levereras eller spridas, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller någon annan jurisdiktion om detta skulle utgöra ett brott mot lag eller medföra registreringskrav i sådan jurisdiktion. Dessa värdepapper kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. Vidare utgör detta material inte en rekommendation av Paradox Entertainment eller någon annan part att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper emitterade av Paradox Entertainment.

I EES-medlemsstater som har infört Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (”Prospektdirektivet”) riktar sig detta meddelande endast till personer som omfattas av definitionen av kvalificerade investerare i Prospektdirektivet.

Jag försäkrar att jag har läst, förstått och att jag kommer att följa ovan nämnda begränsningar, och godkänner att detta material görs tillgängligt i elektronisk form. Vidare intygar jag, att jag inte har hemvist eller befinner mig i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien eller annan avgränsad stat eller jurisdiktion enligt ovan.

  Informationsmemorandum för aktieemission i Paradox Entertainment AB (publ)

  Anmälningssedel för aktieemission i Paradox Entertainment AB (publ)

  Prospekt för aktieemission i Paradox Entertainment AB (publ)

Med anledning av Beagle Investments budplikt på aktierna i Paradox Entertainment AB.

2013-08-29Pressmeddelande: Beagle Investments S.A. fullföljer det offentliga erbjudandet till aktieägarna i Paradox Entertainment AB (publ)

2013-07-26Pressmeddelande: Beagle Investments S.A. offentliggör erbjudandehandling
– Erbjudandehandling

2013-07-18Pressmeddelande: Beagle Investments S.A. lämnar ett kontant budpliktsbud om 0,19 kronor per aktie i Paradox Entertainment AB (publ)

2013-06-20Pressmeddelande: Beagle Investments S.A. har ökat sitt innehav i Paradox Entertainment till cirka 37,7 %, vilket föranleder budplikt